ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Családi kutyaoktatás egyénileg, vagy csoportosan

2020-ban induló képzésekhez

 

A képzések célja

Alap, haladó, felsőfokú engedelmességi és egyéb ismeretek és kompetenciák megszerzése a különböző csoportokban.

A képzésekben szereplő témakörök:

  • Dömötör Júlia által kidolgozott Láthatatlan Póráz Módszer és Program elméleti, és gyakorlati elemei
  • Alap, haladó és felsőfokú engedelmességi képzések Kölyök, Mini, Felnőtt kutyák számára 
  • Családi kutyák egyéni és csoportos fejlesztése
  • Esetleges viselkedésproblémák felderítése és korrigálása
  • Agility, frizbi, puller, mantrailing gyakorlatok

 

A képzések helye, időtartama, ütemezése:

Egyénileg a résztvevő otthonában, vagy:

EbMester - Kutya Élmény Park 2133, Sződliget, Ország út 078/60

https://g.page/ebmester-hu?share

Az alap, haladó, felsőfokú képzések időtartama: a tanfolyam indulásától számított 10 alkalom

A képzések indulásának kezdete az eseményeknél található:
https://www.facebook.com/ebmester.hu/events

A képzés ütemezése: heti egy alkalom, ami egy órás

A vizsgaszervezés formája: gyakorlat

Záróvizsga: A vizsgára bocsátás feltétele: Maximum 2 alkalom hiányzás

A vizsga várható ideje az aktuális tanfolyam utolsó alkalma.

A vizsgát szervező megnevezése: Tóth Erika

A tanfolyamon való részvétel feltételei: 

A képzés megkezdésének feltétele: meghirdetett határidőre befizetett regisztrációs és részletfizetési vagy teljes tanfolyami díj

A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik.

A Résztvevő kötelezettségei, a záró vizsgán való részvétel feltételei:

– A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartalma a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező írásbeli engedélyével lehetséges. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szervezőnek bruttó 2.000.000, azaz kettőmillió Forint kártérítést köteles fizetni.

– Résztvevő beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a tanfolyam időtartama alatt készített munkáit és a fórumban, vagy e-mailben írt hozzászólásait Szervező marketing anyagaiban felhasználja, Résztvevő nevének feltüntetésével.

– Résztvevő tisztában van azzal, hogy a képzésen saját illetve idegen kutyákkal is történik gyakorlás és amellett, hogy Szervező és az oktatók is a legnagyobb biztonságra törekszenek, a munkától elidegeníthetetlen a kutya által okozott esetleges karmolás, játék közbeni odakapás és akár a komolyabb harapás is. Résztvevő az esetleges balesetek elkerülése végett mindenkor betartja a Szervező és az oktatók utasításait, javaslatait. Szervezőt semminemű baleset esetén sem terheli felelősség.

– Résztvevő a képzés ideje alatt tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely az állatok pszichés vagy fizikai bántalmazását jelenti. Ellenkező esetben egy írásbeli (Szervező elektronikusan Résztvevő részére megküldi) figyelmeztetést követően, Szervező azonnali hatállyal megszünteti Résztvevő tanfolyami részvételét. A befizetett tanfolyami díj ez esetben nem követelhető, a függőben lévő részleteket Részvevő köteles adott hónap utolsó napjáig Szervező számlájára átutalni.

– Résztvevő felelőssége 4 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.

– Az alap, haladó, felsőfokú képzésen való részvétellel a gyakorlati órák rendszeres látogatása személyes, Sződligeten zajlik, a megengedett hiányzás max. 20%.

– Résztvevő elfogada, hogy mulasztás miatti pót órák igénylése esetén különbözeti óradíjat számíthat fel a Szervező.

– A vizsgakövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése.

Tanfolyamról történő kimaradás / halasztás:

Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
– A tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződés felbontására irányuló írásos kérelmet nyújt be Szervező felé, elektronikus úton a  címre.

– A tanfolyamról való kimaradás esetén a tanfolyami díj akkor is megfizetendő teljes egészében, ha a résztvevő azt nem fejezi be. A befizetett díj nem téríthető vissza.

– A tanfolyam halasztása a tanfolyami idő lejárta után történhet meg, maximum a következő tanfolyamra becsatlakozással, létszám felett. A halasztás tényét írásban kell jelezni Szervező felé elektronikus úton az info@ebmester.hu címre.

Szervező feladatai és kötelezettségei:

– Szervező biztosítja a képzés lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges oktató felszereléseket.

– Szervező vállalja, hogy a képzés során Résztvevőnek biztosít minden olyan szükséges előadást és gyakorlatot, amely a weboldalon tematikában felsorolásra került. Szervező a tanfolyam során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít.

– Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Résztvevőt a tanfolyam során ért esetleges balesetekre nézve.

– Szervező fenntartja a jogot a hallgatók tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak, saját marketing anyagaiban való közlésére. Hallgató ezt elfogadja és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

– A vizsgaalkalom szervezése.

– A képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítása és kezelése.

– Amennyiben a tanfolyam Szervező hibájából hiúsul meg, az addig befizetett képzési díj visszafizetésre kerül.

– Szervező köteles a résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten felhasználni. Célhoz kötött felhasználásnak tekintik a felek a Szervező jelen szerződéséből eredő, illetve feladatainak teljesítését (pl. tanúsítványok kiállítása, vizsgáztatás, nyilvántartások, statisztikák készítése, stb.) E körön belül a Szervező a résztvevő adatait korlátozások nélkül kezelheti, mely adatkezeléshez résztvevő jelen szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A képzés díja:

Tanfolyami díj: Szomaton: Összesen: br. 38.000,- Ft azaz harmincnyolcezer Forint, ebből oktatási díj: br. 38.000,- Ft azaz harmincnyolcezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint. Hétfőtől péntekig:Összesen: br. 36.000,- Ft azaz harminchatezer Forint, ebből oktatási díj: br. 36.000,- Ft azaz harminchatezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint.

A díjfizetés viselésének módja: Készpénz, vagy Átutalás

Javítóvizsga: az a résztvevő, aki a záróvizsgát elégtelen eredménnyel zárja, javítóvizsga letételére jogosult. A javítóvizsgán való részvételének igényét a résztvevőnek írásban kell kérelmeznie. A javító vizsga a következő induló csoport vizsgaalkalmán, azzal egy időben lehetséges. Díja nincsen.

Pótló vizsga: az a résztvevő, aki hivatalos, eredeti példányban bemutatott igazolással (orvosi, bírósági, rendőrségi) igazolni tudja a vizsgáról való távolmaradását, pótló vizsga letételére jogosult. A pótló vizsga a következő induló csoport vizsgaalkalmán, azzal egy időben lehetséges. Díja nincsen.

Kártérítési felelősség

A Szervező tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, Résztvevőt ért kár viselésére Szervező kötelezett, azzal azonban, hogy Szervező és Résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét.

Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti ÁSZF-re vonatkozóan:

Tóth Erika 
Székhely: 2151 Fót, Alberti Béla u. 10.
Adószám: 55399458-1-33
Bankszámla szám: OTP Bank 
Telefon: +36306018247
Email: info@ebmester.hu

Utolsó módosítás: 2020. 03.02.

Képzésen való részvételhez kattints az alábbi képzésre jelentkezés sorra!

Milyen képzés érdekel?
10 alkalmas alap engedelmességi tanfolyam
10 alkalmas alap engedelmességi tanfolyam
10 alkalmas egyéni oktatás
10 alkalmas haladó engedelmességi tanfolyam
10 alkalmas felsőfokú engedelmességi tanfolyam
5 / 5 alkalmas sétáltatást segítő tanfolyam
10 alkalmas kutyatánc tanfolyam
10 alkalmas játékos agility
kondícójavító sport
10 alkalmas trükk tanítás
ember keresés
10 alkalmas illatminta keresés
labda terelés
Örző-védő, BH felkészítő, egyéb
Ivara
Ivartalanított
Honnan lett beszerezve a kutyus
Miket ismer
Milyen büntetést alkalmaztok
Amikor haza érkezel
Agressziót kiváltó tényezők