ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Családi kutyaoktatás egyénileg, vagy csoportosan

2021-ben induló képzésekhez

A képzések célja

Alap, haladó, felsőfokú engedelmességi és egyéb ismeretek és kompetenciák megszerzése a különböző személyes, és online csoportokban. Többek között: kutyakiképzési technikák bevezetése, kutyakommunikáció, kutya szocializációja, kutyás sporttevékenységek, kutya-gazda kapcsolatépítés.

A képzésekben szereplő témakörök:

 • alap, haladó és felsőfokú engedelmességi képzések Kölyök, vagy Felnőtt kutyák számára 
 • családi kutyák egyéni és csoportos fejlesztése
 • kutyanítás alapjai pozitív megerősítéssel, klikkertréning
 • kutyakommunikáció és viselkedéselmélet
 • szocializáció, szoktatás idegen kutyákhoz, emberekhez
 • esetleges viselkedésproblémák felderítése és korrigálása
 • agility, frizbi, puller, mantrailing, teribball, flyball, dog dancing gyakorlatok

 

A képzések helye, időtartama, ütemezése:

Egyénileg külső helyszínen, a résztvevő otthonában, vagy:

EbMester - Kutya Élmény Park 2133, Sződliget, Ország út 078/60

https://g.page/ebmester-hu?share

Online képzéseink a saját otthonodból is elérhetővé teszik számodra a kutyakiképzést alap engedelmessségi, és hobbi szinten.

Az alap, haladó, felsőfokú képzések időtartama: a tanfolyam indulásától számított 8 alkalom

A képzések indulásának kezdete az eseményeknél található:
https://www.facebook.com/ebmester.hu/events vagy:
http://ebmester.hu/indulo-tanfolyamaink

A képzés ütemezése: heti egy alkalom, ami egy órás, vagyis 60 perces

A képzés ütemezése lehet: heti két alkalom, ami egy, vagy másfél óra is lehet online formában, vagyis 60-90 perces.

 

A vizsgaszervezés formája: gyakorlat/ online gyakorlat

Záróvizsga: A vizsgára bocsátás feltétele: Maximum 2 alkalom hiányzás

A vizsga várható ideje az aktuális tanfolyam utolsó alkalma.

A vizsgát szervező megnevezése: Tóth Erika

A tanfolyamon való részvétel feltételei: 

A képzés megkezdésének feltétele: meghirdetett határidőre befizetett regisztrációs és részletfizetési vagy teljes tanfolyami díj

A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik.

A Résztvevő kötelezettségei, a záró vizsgán való részvétel feltételei:

– A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartalma a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező írásbeli engedélyével lehetséges. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szervezőnek bruttó 2.000.000, azaz kettőmillió Forint kártérítést köteles fizetni.

– Résztvevő beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a tanfolyam időtartama alatt készített munkáit és a fórumban, vagy e-mailben írt hozzászólásait Szervező marketing anyagaiban felhasználja, Résztvevő nevének feltüntetésével.

– Résztvevő tisztában van azzal, hogy a képzésen saját illetve idegen kutyákkal is történik gyakorlás és amellett, hogy Szervező és az oktatók is a legnagyobb biztonságra törekszenek, a munkától elidegeníthetetlen a kutya által okozott esetleges karmolás, játék közbeni odakapás és akár a komolyabb harapás is. Résztvevő az esetleges balesetek elkerülése végett mindenkor betartja a Szervező és az oktatók utasításait, javaslatait. Szervezőt semminemű baleset esetén sem terheli felelősség.

– Résztvevő a képzés ideje alatt tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely az állatok pszichés vagy fizikai bántalmazását jelenti. Ellenkező esetben egy írásbeli (Szervező elektronikusan Résztvevő részére megküldi) figyelmeztetést követően, Szervező azonnali hatállyal megszünteti Résztvevő tanfolyami részvételét. A befizetett tanfolyami díj ez esetben nem követelhető, a függőben lévő részleteket Részvevő köteles adott hónap utolsó napjáig Szervező számlájára átutalni.

– Résztvevő felelőssége 4 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.

– Az alap, haladó, felsőfokú képzésen való részvétellel a gyakorlati órák rendszeres látogatása személyes, Sződligeten zajlik, a megengedett hiányzás max. 20%.

– Résztvevő elfogadja, hogy mulasztás miatti pót órák igénylése esetén különbözeti óradíjat számíthat fel a Szervező.

– A vizsgakövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése.

Tanfolyamról történő kimaradás / halasztás:

Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
– A tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződés felbontására irányuló írásos kérelmet nyújt be Szervező felé, elektronikus úton az info@embester.hu e-mail címre.

– A tanfolyamról való kimaradás esetén a tanfolyami díj akkor is megfizetendő teljes egészében, ha a résztvevő azt nem fejezi be. A befizetett díj nem téríthető vissza.

– A tanfolyam halasztása a tanfolyami idő lejárta után történhet meg, maximum a következő tanfolyamra becsatlakozással, létszám felett. A halasztás tényét írásban kell jelezni Szervező felé elektronikus úton az info@ebmester.hu címre.

Szervező feladatai és kötelezettségei:

– Szervező biztosítja a képzés lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges oktató felszereléseket.

– Szervező vállalja, hogy a képzés során Résztvevőnek biztosít minden olyan szükséges előadást és gyakorlatot, amely a weboldalon tematikában felsorolásra került. Szervező a tanfolyam során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít.

– Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Résztvevőt a tanfolyam során ért esetleges balesetekre nézve.

– Szervező fenntartja a jogot a hallgatók tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak, saját marketing anyagaiban való közlésére. Hallgató ezt elfogadja és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

– A vizsgaalkalom szervezése.

– A képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítása és kezelése.

– Amennyiben a tanfolyam Szervező hibájából hiúsul meg, az addig befizetett képzési díj visszafizetésre kerül.

– Szervező köteles a résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten felhasználni. Célhoz kötött felhasználásnak tekintik a felek a Szervező jelen szerződéséből eredő, illetve feladatainak teljesítését (pl. tanúsítványok kiállítása, vizsgáztatás, nyilvántartások, statisztikák készítése, stb.) E körön belül a Szervező a résztvevő adatait korlátozások nélkül kezelheti, mely adatkezeléshez résztvevő jelen szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A képzés díja:

Tanfolyami díjak:

10 alkalmas egyéni oktatás Gödön háznál, vagy az iskolában: br. 60.000,- Ft, azaz br. 60.000,- Forint, ebből oktatási díj: 60.000,- Ft azaz hatvanezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint

8 alkalmas egyéni oktatás Gödön háznál, vagy az iskolában: br. 48.000,- Ft, azaz br. 48.000,- Forint, ebből oktatási díj: 48.000,- Ft azaz negyvennyolcezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint

5 alkalmas egyéni oktatás: Laza póráz, Láthatatlan póráz, vagy a Kutya - Gyerek képzés: Összesen: br. 30.000,- Ft azaz harmincezer Forint, ebből oktatási díj: br. 30.000,- Ft azaz harmincezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint.

8 alkalmas csoportos Alap/Haladó/Felsőfokú engedelmességi tanfolyam: Összesen:br. 33.000,- Ft azaz harmincháromezer Forint, ebből oktatási díj: br. 33.000,- Ft azaz harmincháromezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint

További 10 alkalmas csoportos tanfolyamok; úgy, mint a Dog Dancing, Happility, Trükk mester, Szuper szimat, Treibball, Flyball: Összesen: br. 40.000,- Ft azaz negyvenezer Forint, ebből oktatási díj: br. 40.000,- Ft azaz negyvenezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint.

5 alkalmas csoportos tanfolyamok; úgy, mint a Laza póráz, Láthatatlan póráz, vagy a Kutya - Gyerek képzés: Összesen: br. 20.000,- Ft azaz húszezer Forint, ebből oktatási díj: br. 20.000,- Ft azaz húszezer Forint, vizsgadíj: 0,- Ft azaz nulla Forint.

Amennyiben a Szervező kedvezményes díjazást ír ki a tanfolyamokra, azt a következő oldalon teszi közzé: http://ebmester.hu/kutyaiskola-kutyakikepzes-arak , és az itt feltűntetett díjazás érvényesül a megkezdett oktatásokra.

A díjfizetés viselésének módja: Készpénz, vagy Átutalás
Átutalás lehetséges a következő bankszámlaszámra:

Név: Tóth Erika
Bankszámlaszámom: OTP 11773054-00862466

Javítóvizsga: az a résztvevő, aki a záróvizsgát elégtelen eredménnyel zárja, javítóvizsga letételére jogosult. A javítóvizsgán való részvételének igényét a résztvevőnek írásban kell kérelmeznie. A javító vizsga a következő induló csoport vizsgaalkalmán, azzal egy időben lehetséges. Díja nincsen.

Pótló vizsga: az a résztvevő, aki hivatalos, eredeti példányban bemutatott igazolással (orvosi, bírósági, rendőrségi) igazolni tudja a vizsgáról való távolmaradását, pótló vizsga letételére jogosult. A pótló vizsga a következő induló csoport vizsgaalkalmán, azzal egy időben lehetséges. Díja nincsen.

Kártérítési felelősség

A Szervező tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, Résztvevőt ért kár viselésére Szervező kötelezett, azzal azonban, hogy Szervező és Résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét.

EbMester Kutyaiskola - Kutya Élmény Park Szabályzat:

A Résztvevő az EbMester Kutyaiskola - Kutya Élmény Park által a rendelkezésemre bocsátott felszerelést saját felelősségre, rendeltetésszerűen használja. Használat után az eszközöket visszaszolgáltatja.

- A Kutya Élmény Park területén nem szemetel, saját kutyája ürülékét összeszedi.

- Kutyája egészségesen, és a kötelező oltásokat megkapva hozom a Park területére, vagy, ha betegség gyanúja áll fennt, arról, az üzemeltetőt, vagy az oktatót előzetesen értesítem, és a megbeszéltek alapján cselekszem.

- A kutyaiskola területére belépő kutyatulajdonosok, családtagok, nézők, érdeklődők kötelesek minden tekintetben betartani a kiképzők kéréseit és utasításait. Az esetlegesen bekövetkező személyi sérülésért és anyagi károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal, ez minden esetben egyéni felelősség kérdése, mindenki köteles megtéríteni az általa vagy a kutyája által okozott kárt

- A Kutya Élmény Park területén a kutyák elengedése csak a kiképzők engedélyével, a kiképzők által engedélyezett időpontban szigorú felügyelet mellett lehetséges.

Résztvevő kijelenti, hogy a parkszabályzatban meghatározott feltételeket megismerte, tudomásul veszi, megtartja, és azokat kötelező érvényűnek tartja a saját maga számára.

Amennyiben a Résztvevő írásban erről máshogyan nem rendelkezik, úgy beleegyezését adja, hogy a programon készült fotók, videók marketing céllal felhasználásra kerüljenek, és azokért semmilyen díjazás nem illeti meg.

SUPdog Göd: kutyaúsztatás, sup tesztelés, és túra

Részvételi díj: 4.500,- Ft/alkalom - kutyaúsztatás, sup tesztelés
                       8.000,- Ft/alkalom - sup túra

Kutya nélkül: teszt: 4.000,- Ft/fő / túra: 6.000,- Ft/fő

Kutyával és deszkával érkezőknek: 2.000,- Ft
Résztvevő a következőket kijelenti a SUPdog eseménnyel kapcsolatban:

 • Tudok úszni.
 • Ismerem a Hajózási Szabályzat vízi sporteszközökre vonatkozó részét és betartom a vízirendészeti előírásokat.
 • A kapott eszközök (SUP deszka, mentőmellény, evező) használatáért felelősséget vállalok, és az általam vagy kutyám által esetlegesen okozott károkat megtérítem.
 • Nem állok alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt, a túrán saját felelősségemre veszek részt. Felelős vagyok saját magam, és kutyám egészségi, fizikai állapotának a részvételre való alkalmasságáért. A megfelelő̋ fizikai és pszichés állapot nyilvánvaló́ hiányában a túravezető visszautasíthatja a részvételt.
 • A program alatt engem, vagy a kutyámat ért esetleges sérülésekért a felelősség engem terhel.
 • A szervező utasításainak eleget teszek és túra során végig látótávolságon belül maradok.
 • Értéktárgyat, eszközt (pl. telefon, fényképezőgép, kocsikulcs stb.) saját felelősségemre hozok a programra. Az azokban keletkezett esetleges károkért a szervezőt felelősség nem terheli.Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti ÁSZF-re vonatkozóan:

Tóth Erika 
Székhely: 2151 Fót, Alberti Béla u. 10.
Adószám: 55399458-1-33
Bankszámla szám: OTP Bank 11773054-00862466
Telefon: +36306018247
Email: info@ebmester.hu

Utolsó módosítás: 2021. 03.27.

Képzésre, vagy programra jelentkezés a regisztrációs űrlap kitöltésével

Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.
Általános szerződési feltételek elfogadása

Kattintson Ide az ÁSZF megtekintéséhez!
Új lapon nyílik meg, az űrlap kitöltés megmarad (*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező).