Ugrás a tartalomra

Adatkezelési tájékoztató

Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a kutyaiskola által szervezett mindennemű rendezvényen résztvevőket és annak weboldalán / regisztrációs űrlapjain regisztrálókat az adatkezelési gyakorlatáról, az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személyek és a felhasználók adatainak kezeléséről, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről. Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak (Rendelet vagy GDPR), ezért a jelen tájékoztató útján kívánja biztosítani a GDPR. 12. cikkében előírt átlátható tájékoztatáshoz való jog érvényre juttatását.

Ez az adatkezelési tájékoztató a Rendelet alapján, és az Infotv. figyelembevételével készült.

 

ADATKEZELŐ, SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Tóth Erika EV
Székhely: 2151 Fót, Alberti Béla u. 10.
Adószám: 55399458-1-33
Bankszámla szám: OTP Bank 11773054-00862466
Telefon: +36306018247
Email: info@ebmester.hu

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

GDPR (lásd fentebb);

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: a EbMester Kutyaiskola és Élmény Park által igénybe vett szolgáltató, amely az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adattovábbítás: adatnak a jelen tájékoztató szerint meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

érintett: az a természetes személy, akinek nézve személyes adatot kezelnek;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatzárolás: adat azonosító jelzéssel történő ellátása a célból, hogy annak további kezelésére, végleges vagy meghatározott időre korlátozások mellett kerülhessen sor.

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése érdekében.

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a GDPR, az Infotv. valamint minden további vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel a jelen pont tartalmára:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű, jogszerű és előre közölt célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és az adatkezelés csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan módon kell történnie, hogy az érintettek azonosítása csak az adatkezelési cél által meghatározott legrövidebb időtartamra korlátozódjon.

A személyes adatok a jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérő további kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben, ha az adatkezelés jogi kötelezettséghez való megfelelés, közérdek céljából, tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból, illetve jogi igények előterjesztéséhez és érvényesítéséhez szükséges.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓ

Személyes adat kezelésére kizárólag a GDPR és az Infotv. szerinti jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, a célhoz kötöttség alapelvének tiszteletben tartása mellett előre meghatározott célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kerül sor. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, úgy az adatokat az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park törli.

Az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét úgy, mint az adatkezelésre vonatkozó további tudnivalókat az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park a jelen tájékoztató útján közli az érintettel.

Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park által folytatott egyes adatkezelések célját, jogalapját, érintetteket, az adatkezelési időtartamot külön-külön, a tevékenységeknél jelöljük. Az érintettek jogait a jelen szabályzat 11. pontjában alább részletezzük, mivel azok valamennyi adatkezelési tevékenység tekintetében azonosak.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a korábban adott hozzájárulását az érintett személy írásban bármikor visszavonhatja – akár a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben is. A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén a hozzájárulás alapján kezelt adatok törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő valamint adatfeldolgozói és alkalmazottaik.

A szolgáltatást megrendelő, mint érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adat törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelés jogalapja megszűnt.

A személyes adatok módosítása vagy törlése írásban kezdeményezhető és hatályosan kizárólag írásban tehető meg az adatkezelés érdemére vonatkozó nyilatkozat. Az írásban megtett nyilatkozat megtehető hagyományos formában papír alapon, valamint a jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt e-mail cím útján.

Fontos kiemelni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelési jogosultság az érintett részéről történő visszavonása nem szünteti meg az érintettnek az EbMester Kutyaiskola és Élmény Parkkal fennálló szerződését, így a visszavonás ténye nem érinti az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park felé fennálló fizetési kötelezettségét sem. A nemfizetés ténye már önmagában megalapozza az érintett adatainak a kezelését, mivel arra az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park felé fennálló fizetési késedelme kapcsán kerül sor. Az adatkezelés kezdetének a feltétele a megrendelés elindítása.

 

AZ EBMESTER KUTYAISKOLA ÉS ÉLMÉNY PARK ADATKEZELÉSE ÉS A SZEMÉLYES KAPCSOLATTARTÁS

Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park által üzemeltetett honlapon és az azon keresztül elérhető űrlapokon a regisztrációs eljárás során személyes adatok megadása szükséges.

Az érintettek az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park szolgáltatásait személyesen; e-mail vagy online útján tudja megrendelni. A szolgáltatás teljesítése az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park és az érintett között létrejött szerződés aláírásával kezdődik.

Az Adatkezelő az érintettek következő adatait az alábbiak szerint kezeli:

Cél: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park által nyújtott szolgáltatások nyújtása, a szerződés alapján fennálló, valamint abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása, továbbá az azonosítás és kapcsolattartás, regisztráció
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím; telefonszám, számlázási cím, kép
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az érintett hozzájárulás és az érintettel kötött szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez
Érintettek köre: A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek
Adatkezelési időtartam: A megrendelés teljesítésétől számított 5 év
Adatkezelő: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park
Adattovábbítás: A EbMester Kutyaiskola és Élmény Parkkal szerződéses jogviszonyban lévő adatfeldolgozó és a jogszabály alapján önálló adatkezelésre jogosultak részére
Az adatok megismerésére jogosultak: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park és vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai;
Az adatok tárolási módja: Papíralapon, elektronikus
Profilalkotás: Nincs
Automatizált döntéshozatal: Nincs

Az érintett - hírlevélre történő feliratkozáskor adott, önkéntes elhatározáson, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján elektronikus levelezési címét elektronikus hirdetés (direkt marketing) küldése céljából az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park jogosult használni annak érdekében, hogy a szolgáltatással kapcsolatos aktuális információkat az érintetthez eljuttassa.

Abban az esetben, ha az érintett nem kívánja az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park hírleveleit megkapni, úgy a leiratkozási szándékát szükséges az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park elektronikus elérhetőségén jelezni.

 

A SÜTIK (COOKIES) HASZNÁLATA

A sütiket a meglátogatott fenti weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Cél: Többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése
Jogalap: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van
Érintettek köre: A weboldalak látogatói
Adatkezelő: Nincs
Az adatok megismerésére jogosultak: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő
Az adatok tárolási módja: Elektronikus
Adattovábbítás: Nincs
Profilalkotás: Nincs
Automatizált döntéshozatal: Nincs

ADATFELDOLGOZÓK

Számlázás:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlák kiállítása.

Az adatok köre: név, számlázási név, számlázási cím. 

A Felhasználók köre: a Weboldalon keresztül elérhető időpontfoglalóban megrendelést leadó valamennyi Felhasználó.

Az adatfeldolgozó célja: számlakibocsátás.

Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése. 

Online fizetés:

OTP Mobil Szolgáltató Kft. Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19 Cégjegyzékszám: 01-09-174466 Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 24386106-2-42

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi médiában megjelent személyes adatok köre a következő:

- fórumok,
- blogbejegyzések,
- kép-, videó-, és hanganyagok,
- üzenőfalak,
- e-mail üzenetek,
- a felhasználó nyilvános profilképe.

Cél: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park, valamint az általa üzemeltetett weboldal népszerűsítése
Jogalap: Az érintett megrendelő önkéntes hozzájárulása
Érintettek köre: A közösségi oldalt külön követő érintett megrendelők
Adatkezelési időtartam: Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint
Tájékoztatás a törlésre vonatkozóan: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően köteles lehetőségei szerint eltávolítani a kérdéses adatokat.
Adatkezelő: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park
Az adatok megismerésére jogosultak: Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint
Az adatok tárolási módja: Elektronikus
Adattovábbítás: Az érintett közösségi oldalt üzemeltető vállalkozás
Profilalkotás: Nincs
Automatizált döntéshozatal: Nincs

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, hogy az érintett milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre az Adatkezelő tájékoztatást küld.

A tájékoztatás naptári évente egy alkalommal ingyenes, a tájékoztatás kérésének további alkalmai esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítés azonban visszatérítendő, amennyiben az adatok kezelése tekintetében jogellenesség kerül megállapításra, vagy az adatok az Adatkezelőnek felróható okból helyesbítésre szorulnak.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Adatkezelő intézkedik, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A törléshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az EbMester Kutyaiskola és Élmény Parktól adatának törlését. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park, amelyről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

Személyes adat akkor törölhető, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelik;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
g) ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A zároláshoz való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az EbMester Kutyaiskola és Élmény Parktól adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park, amelyről az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről e-mailben tájékoztatja az érintettet.

A személyes adat kezelésével szemben akkor lehet tiltakozni, ha
a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelés kötelező;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az érintett tiltakozásának megalapozottsága megállapítható, úgy az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség, panasz
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az EbMester Kutyaiskola és Élmény Parkot, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park az érintett érdekében mindent megtesz a vázolt probléma megoldása iránt.

Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben továbbított adatok tekintetében az adatfeldolgozók, akik az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park érdekében általuk végzett személyes adatkezelésért önállóan tartoznak felelősséggel.

A jelen adatkezelési tájékoztató 2021.12.01. napjától visszavonásig hatályos.

Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az érintettek tájékoztatása az https://akelakutyaiskola.hu/ oldalon elhelyezett hirdetmény útján történik a módosítást megelőző legalább nyolc naptári nappal.

 

 

 

Oktatások / Programok

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Kezdés:

Szerezz örömet Szeretteidnek és Kis Kedvenceiknek Kutyás Élményekre beváltható kuponjainkkal!

 

ajándékutalvány

További leírásért kattints a képre!

 


 

Ai Chat ablak